Subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren: wij nemen u de aanvraag graag uit handen

Subsidie praktijkleren

Ook dit jaar is het weer mogelijk om gebruik te maken van de Subsidie Praktijkleren. Dit is een subsidie om u als werkgever tegemoet te komen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen per opleidingsgroep. Het bedrag is maximaal € 2700,- per student per studiejaar. Uiteraard verzorgen we graag voor u deze subsidie aanvraag. De afgelopen jaren hebben we dit al vaker voor onze klanten verzorgd. Ook u nemen we dit werk graag uit handen. 

Doel van Subsidie Praktijkleren

De overheid wilt dat leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen bij bedrijven terecht kunnen in leerwerkplaatsen. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Via de Subsidie Praktijkleren geeft de overheid bedrijven een tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding. 

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

U kunt een subsidie aanvragen voor:

 • VMBO leerwerkplaatsen, voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding
 • MBO – BBL alle sectoren
 • HBO Techniek, Landbouw, Natuurlijke omgeving, Gezondheidszorg (nieuw per 2019) en Gedrag & Maatschappij; Het gaat alleen om duale of deeltijd hbo-opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Een associate degree of hbo-master komt ook in aanmerking, als aan de voorwaarden is voldaan.
 • Promovendi/toio’s (geen voltijdsopleiding) 
 • VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) leerlingen in het laatste jaar met het arbeidsgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
 • PRO leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten.
 • Entreeopleiding VMBO leerlingen die de entreeopleiding, een basisberoepsgerichte en -begeleidende leerweg, van het VMBO volgen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient u aan een aantal eisen te voldoen:

 • U moet een erkend leerbedrijf zijn.
 • Er moet een ondertekende (praktijkleer)overeenkomst zijn.
 • Er moeten bij het MBO minimaal 200 contacturen met de docent zijn en tenminste 610 klokuren praktijkvorming.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student.

Voor een succesvolle subsidieaanvraag  beschikt u over de volgende stukken in uw administratie:  

Een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;

Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;

Een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordeling,- en evaluatieverslagen.

Niet een volledig jaar in dienst?

U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding hebt verzorgd. Dit betekent dat iemand elk moment van het studiejaar kan starten of stoppen bij u als werkgever. Ook dan kunt u als werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding. Deze tegemoetkoming wordt dan naar verhouding berekend. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de minimale contact- en praktijkuren.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen. Per opleidingsgroep is er een budget beschikbaar. Dit zal verdeeld worden onder de aanvragers. Het bedrag is echter maximaal € 2700,- per student per studiejaar. Het subsidiebedrag zal uiterlijk in december 2019 direct aan u worden betaald.

Aanvragen van de subsidie

De aanvraag kan worden ingediend voor de periode 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019. In de periode 2 juni om 9:00 uur  t/m 16 september 2019 17:00 uur kan de subsidie praktijkleren aangevraagd worden via https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html met een digitaal e-herkenningscertificaat.

Uiteraard kunnen wij deze subsidie voor u aanvragen. In de afgelopen jaren hebben we veel aanvragen  voor de subsidieregeling Praktijkleren verzorgd voor onze klanten. Naar volle tevredenheid. We nemen u graag dit werk uit handen!

Mocht u vragen hebben over een van de bovenstaande onderwerpen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn bereikbaar op 024 – 675 29 04. We helpen u graag!

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.