Subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren: wij nemen u de aanvraag graag uit handen

Ook dit jaar is het mogelijk om de Subsidie praktijkleren aan te vragen voor uw leerlingen in de periode september 2019 t/m juni 2020. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar.

Nieuw dit jaar is de voorschotregeling. Vanwege de coronacrisis kunnen werkgevers nu een voorschot aanvragen in de al gemaakte begeleidingskosten van BBL’ers. Ook versoepelt de RVO de wekeneis voor werkgevers die te maken hebben met (gedwongen) sluiting tot en met 19 mei. Deze weken worden niet in mindering gebracht op de subsidie.

Uiteraard verzorgen we graag voor u deze subsidie aanvraag, zowel de voorschotregeling als de definitieve aanvraag. De afgelopen jaren hebben we dit al vaker voor onze klanten verzorgd. Ook u nemen we dit werk graag uit handen. 

De Subsidie praktijkleren: voor wie?

Heeft u leerlingen in dienst (gehad) in de periode september 2019 t/m juni 2020, dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie praktijkleren. Deze subsidie biedt bedrijven een tegemoetkoming voor het begeleiden van een vmbo-, mbo-bbl-, hbo-leerling of promovendus. Met de Subsidie praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar.

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren als u een door SBB erkend leerbedrijf bent. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Salarisadministratie in de horeca / hospitality

U kunt een subsidie aanvragen voor:

 • VMBO leerwerkplaatsen, voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding
 • MBO – BBL alle sectoren
 • HBO Techniek, Landbouw, Natuurlijke omgeving, Gezondheidszorg (nieuw per 2019) en Gedrag & Maatschappij; Het gaat alleen om duale of deeltijd hbo-opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Een associate degree of hbo-master komt ook in aanmerking, als aan de voorwaarden is voldaan.
 • Promovendi/toio’s (geen voltijdsopleiding) 
 • VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) leerlingen in het laatste jaar met het arbeidsgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
 • PRO leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten.
 • Entreeopleiding VMBO leerlingen die de entreeopleiding, een basisberoepsgerichte en -begeleidende leerweg, van het VMBO volgen.

Versoepeling wekeneis RVO

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de Subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Voorschot Subsidie praktijkleren

Begin juni opent het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. Dit in verband met de uitvoerbaarheid van de voorschotregeling. Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie

Voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot:

 • U kunt alleen een voorschot aanvragen voor een gerealiseerde praktijkleerplaats in het mbo voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg betreft;
 • U kunt een voorschot aanvraag indienen tot en met 30 juni 2020, 17:00 uur;
 • De voorschotaanvraag wordt elektronisch ingediend via een aanvraagformulier op mijn.rvo.nl/praktijkleren;
 • U kunt een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als u begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020;
 • De door u ingediende voorschotaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de onderwijsinstelling bij DUO heeft geregistreerd. Staat de deelnemer niet voor een mbo bbl opleiding ingeschreven bij DUO, dan wordt uw voorschotaanvraag afgewezen;
 • Per week waarin begeleiding bij de beroepspraktijkvorming is gegeven kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum voorschotbedrag van € 1.530,00 per gerealiseerde bbl-praktijkleerplaats;

Voor het voorschot zijn daarnaast dezelfde voorwaarden van toepassing als ook voor de reguliere subsidiegelden.

Uiteraard kunnen wij het voorschot voor de Subsidie praktijkleren voor u aanvragen. We laten u graag weten welke gegevens we daarvoor van u nodig hebben.

Wel definitieve aanvraag indienen

Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekenen we met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient u aan een aantal eisen te voldoen:

 • U moet een erkend leerbedrijf zijn.
 • Er moet een ondertekende (praktijkleer)overeenkomst zijn.
 • Er moeten bij het MBO minimaal 200 contacturen met de docent zijn en tenminste 610 klokuren praktijkvorming.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student.

Voor een succesvolle subsidieaanvraag  beschikt u over de volgende stukken in uw administratie:  

 • Een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
 • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordeling,- en evaluatieverslagen.

Niet een volledig jaar in dienst?

U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding hebt verzorgd. Dit betekent dat iemand elk moment van het studiejaar kan starten of stoppen bij u als werkgever. Ook dan kunt u als werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding. Deze tegemoetkoming wordt dan naar verhouding berekend. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de minimale contact- en praktijkuren.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen. Per opleidingsgroep is er een budget beschikbaar. Dit zal verdeeld worden onder de aanvragers. Het bedrag is echter maximaal € 2700,- per student per studiejaar. Het subsidiebedrag zal uiterlijk in december 2020 direct aan u worden betaald.

Subsidie praktijkleren

Wilt u eenvoudige software en persoonlijk contact?

Aanvragen definitieve subsidie

De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 schuift 1 maand op van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit in verband met de extra voorschotronde in juni 2020. Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur. Lees ook onze tips voor aanvragers even door.

Uiteraard kunnen wij zowel het voorschot als de definitieve Subsidie praktijkleren voor u aanvragen. In de afgelopen jaren hebben we veel aanvragen  voor de subsidieregeling Praktijkleren verzorgd voor onze klanten. Naar volle tevredenheid. We nemen u graag dit werk uit handen!

Mocht u vragen hebben over een van de bovenstaande onderwerpen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn bereikbaar op 024 – 675 29 04. We helpen u graag!

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.