Subsidie praktijkleren

Ook dit jaar is het mogelijk om de Subsidie praktijkleren aan te vragen voor uw leerlingen in de periode september 2020 t/m juni 2021. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar.

Vanwege de corona maatregelen heeft het RVO de wekeneis versoepeld voor werkgevers die te maken hebben met (gedwongen) sluiting tot en met 2 juni 2021. Deze weken worden niet in mindering gebracht op de subsidie.

Uiteraard verzorgen we graag voor u deze subsidieaanvraag. De afgelopen jaren hebben we dit al vaker voor onze klanten verzorgd. Ook u nemen we dit werk graag uit handen. 

De Subsidie praktijkleren: voor wie?

Heeft u leerlingen in dienst (gehad) in de periode september 2020 t/m juni 2021, dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie praktijkleren. Deze subsidie biedt bedrijven een tegemoetkoming voor het begeleiden van een vmbo-, mbo-bbl-, hbo-leerling of promovendus. Met de Subsidie praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren als u een door SBB erkend leerbedrijf bent. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Salarisadministratie in de horeca / hospitality

U kunt een subsidie aanvragen voor:

 • VMBO leerwerkplaatsen, voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding
 • MBO – BBL alle sectoren
 • HBO Techniek, Landbouw, Natuurlijke omgeving, Gezondheidszorg (nieuw per 2019) en Gedrag & Maatschappij; Het gaat alleen om duale of deeltijd hbo-opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Een associate degree of hbo-master komt ook in aanmerking, als aan de voorwaarden is voldaan.
 • Promovendi/toio’s (geen voltijdsopleiding) 
 • VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) leerlingen in het laatste jaar met het arbeidsgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
 • PRO leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten.
 • Entreeopleiding VMBO leerlingen die de entreeopleiding, een basisberoepsgerichte en -begeleidende leerweg, van het VMBO volgen.

Versoepeling wekeneis RVO

Vanwege de maatregelen tegen het corona virus kunnen werkgevers te maken hebben met gedwongen bedrijfssluiting tussen 16 maart 2020 en 2 juni 2021. De hoogte van de Subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting in de periode tot en met 2 juni 2021 brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient u aan een aantal eisen te voldoen:

 • U moet een erkend leerbedrijf zijn.
 • Er moet een ondertekende (praktijkleer)overeenkomst zijn.
 • Er moeten bij het MBO minimaal 200 contacturen met de docent zijn en tenminste 610 klokuren praktijkvorming.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student.

Voor een succesvolle subsidieaanvraag  beschikt u over de volgende stukken in uw administratie:  

 • Een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
 • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordeling,- en evaluatieverslagen.

Niet een volledig jaar in dienst?

U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding hebt verzorgd. Dit betekent dat iemand elk moment van het studiejaar kan starten of stoppen bij u als werkgever. Ook dan kunt u als werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding. Deze tegemoetkoming wordt dan naar verhouding berekend. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de minimale contact- en praktijkuren.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen. Per opleidingsgroep is er een budget beschikbaar. Dit zal verdeeld worden onder de aanvragers. Het bedrag is echter maximaal € 2700,- per student per studiejaar. Het subsidiebedrag zal uiterlijk in december 2021 direct aan u worden betaald.

Subsidie praktijkleren

Wilt u eenvoudige software en persoonlijk contact?

Aanvragen subsidie

De subsidieaanvraag indienen is voor het studiejaar 2020-2021 is mogelijk vanaf 2 juni, 9.00 uur tot en met 16 september 2021, 17.00 uur. Lees ook onze tips voor aanvragers even door.

Uiteraard kunnen wij de Subsidie praktijkleren voor u aanvragen. In de afgelopen jaren hebben we veel aanvragen  voor de subsidieregeling Praktijkleren verzorgd voor onze klanten. Naar volle tevredenheid. We nemen u graag dit werk uit handen!

Mocht u vragen hebben over een van de bovenstaande onderwerpen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn bereikbaar op 024 – 675 29 04. We helpen u graag!

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.