Subsidie praktijkleren

gepubliceerd: 31 mei 2022

Ook dit jaar is het mogelijk om de Subsidie praktijkleren aan te vragen voor jouw leerlingen in de periode september 2021 t/m juni 2022. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar.

Uiteraard verzorgen we graag voor jou deze subsidieaanvraag. De afgelopen jaren hebben we dit al vaker voor onze klanten verzorgd. Ook jou nemen we dit werk graag uit handen. 

Vanaf 2021 is het beveiligingsniveau voor de eHerkenning verhoogd naar niveau 3. Dat betekent dat we een machtigingsformulier nodig hebben voor het aanvragen van uw subsidie.

De Subsidie praktijkleren: voor wie?

Heb je leerlingen in dienst (gehad) in de periode september 2021 t/m juni 2022, dan kun je in aanmerking komen voor de Subsidie praktijkleren. Deze subsidie biedt bedrijven een tegemoetkoming voor het begeleiden van een vmbo-, mbo-bbl-, hbo-leerling of promovendus. Met de Subsidie praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700,- per leerwerkplaats per schooljaar.

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren als je een door SBB erkend leerbedrijf bent. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Salarisadministratie uitbesteden in de horeca / hospitality

Je kunt een subsidie aanvragen voor:

 • VMBO leerwerkplaatsen, voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding
 • MBO – BBL alle sectoren
 • HBO Techniek (inclusief ICT), Landbouw, Natuurlijke omgeving, Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij; Het gaat alleen om duale of deeltijd hbo-opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Een associate degree of hbo-master komt ook in aanmerking, als aan de voorwaarden is voldaan.
 • Promovendi/toio’s (geen voltijdsopleiding) 
 • VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) leerlingen in het laatste jaar met het arbeidsgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
 • PRO leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten.
 • Entreeopleiding VMBO leerlingen die de entreeopleiding, een basisberoepsgerichte en -begeleidende leerweg, van het VMBO volgen.

Extra subsidie voor specifieke mbo- en hbo-leerplekken

Voor de studiejaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 is een extra subsidie (toeslag) beschikbaar voor bbl-leerlingen in de sectoren landbouw, horeca en recreatie en voor bbl-leerlingen in conjunctuurgevoelige sectoren. Tevens is er subsidie voor leerplekken voor een duale hbo-opleiding of een deeltijds hbo-opleiding waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel van de opleiding vormt en waarvan de CROHO-code valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg (2020-2021 en 2021-2022). Voor de toeslag zijn verschillende budgetten per sector beschikbaar (van €6,7 miljoen tot €15,8 miljoen). De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar.

Voor het mbo geldt dat de SBI-code van het leerbedrijf bepaald of een leerbedrijf onder de bepaalde sector valt. De toeslag voor een hbo-leerplek wordt bepaald door de CROHO-code van de opleiding.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dien je aan een aantal eisen te voldoen:

 • Je moet een erkend leerbedrijf zijn.
 • Er moet een ondertekende (praktijkleer)overeenkomst zijn.
 • Er moeten bij het MBO minimaal 200 contacturen met de docent zijn en tenminste 610 klokuren praktijkvorming.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student.

Voor een succesvolle subsidieaanvraag  beschik je over de volgende stukken in jouw administratie:  

 • Een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
 • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordeling,- en evaluatieverslagen.

Niet een volledig jaar in dienst?

Je ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin je begeleiding hebt verzorgd. Dit betekent dat iemand elk moment van het studiejaar kan starten of stoppen bij jou als werkgever. Ook dan kun je als werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding. Deze tegemoetkoming wordt dan naar verhouding berekend. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de minimale contact- en praktijkuren. Belangrijk is te weten dat weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie nìet mee tellen als weken van begeleiding. Alleen de daadwerkelijk begeleide weken tellen mee voor de subsidie.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen. Per opleidingsgroep is er een budget beschikbaar. Dit zal verdeeld worden onder de aanvragers. Het bedrag is echter maximaal € 2700,- per student per studiejaar. Het subsidiebedrag zal uiterlijk in december 2021 direct aan je worden betaald.

Subsidie praktijkleren

Wil je eenvoudige software en persoonlijk contact?

Aanvragen subsidie

De subsidie wordt altijd achteraf aangevraagd. Dus de aanvraag voor het huidig schooljaar doe je aan het eind van het schooljaar. De subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2021-2022 is mogelijk vanaf 2 juni, 9.00 uur tot en met 16 september 2021, 17.00 uur. Lees ook onze tips voor aanvragers even door.

Uiteraard kunnen wij de Subsidie praktijkleren voor je aanvragen. In de afgelopen jaren hebben we veel aanvragen  voor de Subsidieregeling praktijkleren verzorgd voor onze klanten. Naar volle tevredenheid. We nemen je graag dit werk uit handen!

Mocht je vragen hebben over een van de bovenstaande onderwerpen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn bereikbaar op 024 – 675 29 04. We helpen je graag!

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.