Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

U kunt een subsidie aanvragen voor:

 • VMBO leerwerkplaatsen, voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding
 • MBO – BBL alle sectoren
 • HBO Techniek, Landbouw; Het gaat alleen om duale of deeltijd hbo-opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. (€ 3,4 miljoen beschikbaar)
 • Promovendi/toio’s (geen voltijdsopleiding) (€ 2,8 miljoen beschikbaar)
 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 vallen ook de volgende groepen onder de subsidieregeling:

 •  VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) leerlingen in het laatste jaar met het arbeidsgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
 • PRO leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten.

Hiervoor dient u wel aan een aantal eisen te voldoen:

 • U moet een erkend leerbedrijf zijn.
 • Er moet een ondertekende (praktijkleer)overeenkomst zijn.
 • Er moeten bij het MBO minimaal 200 contacturen met de docent zijn en tenminste 610 klokuren praktijkvorming.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student.

U beschikt over de volgende stukken in uw administratie:  

 • een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
 • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordeling,- en evaluatieverslagen.


Starten of stoppen

U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding hebt verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever.
Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding.


Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen. Per opleidingsgroep is er een budget beschikbaar. Dit zal verdeeld worden onder de aanvragers. Het bedrag is echter maximaal € 2700,- per student per studiejaar.


Aanvragen van de subsidie

De aanvraag kan worden ingediend voor de periode 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 2 juni t/m 16 september 2018 via https://mijn.rvo.nl/praktijkleren  met een digitaal e-herkenningscertificaat.

Uiteraard kunnen wij deze subsidie ook voor u aanvragen. In 2015, 2016 en 2017 werden alle door ons ingediende aanvragen volledig toegekend.
We laten u graag weten welke gegevens we daarvoor van u nodig hebben.

Het subsidiebedrag zal uiterlijk in december direct aan u worden betaald.

Voortzetting regeling na 2018
De Subsidieregeling Praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van de regeling wordt na verwachting in de zomer van 2018 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een besluit genomen.
Zodra er meer over de voortzetting bekend is, leest u dit op deze webpagina.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.
Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. We komen graag persoonlijk kennismaken en toelichten welke mogelijkheden we u te bieden hebben.